Help Line No. : 9152818798सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे क्लोजिंग करून सन २०१८-१९ चे बिले तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच कराचे देयके उपलब्द होत आहे.

Financial closing of FY 2017-18 is in progress, the bill of FY 2018-19 will be available at the Earliest.